Ông TRẦN THẾ ANH
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác đấu thầu và mua sắm vật tư của Công ty;
Định hướng, theo dõi, giám sát công tác mua sắm vật tư của các đơn vị thành viên;
Thực hiện các công việc khác được Tổng Giám đốc phân công;

Trực tiếp quản lý, điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Vật tư & Đấu thầu.

Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động tại đơn vị thành viên:
Công ty TNHH một thành viên FLC Land.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved