Ông TRẦN THẾ ANH

Ông Trần Thế Anh, Phó tổng giám đốc

Ông Trần Thế Anh phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Là người được ủy quyền công bố thông tin;
Quản lý các công việc liên quan đến cổ đông;
Quản lý các công việc liên quan của tổ chức phát hành tại Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán;
Quản lý công tác mua sắm vật tư của Tập đoàn;
Theo dõi, giám sát công tác mua sắm vật tư của các đơn vị con, đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý, điều hành các Phòng/Ban:
Ban Vật tư;

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved