Bà BÙI HẢI HUYỀN

ÔNG TRẦN QUANG HUY
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Hoạch định và tổ chức thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn;
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
Định hướng, theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh, sản xuất chung của các đơn vị thành viên;  
Quản lý công tác nhân sự: từ cấp Phó Trưởng phòng trở lên tại Tập đoàn; các vị trí khác tại công ty trực thuộc, quản lý theo “Quy định về công tác Quản lý Nhân sự giữa Tập đoàn và hệ thống các công ty trực thuộc;
Quản lý công tác vận hành các khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng của Tập đoàn;
Tổ chức hoạt động bán hàng và marketing các dịch vụ tại khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn hoặc/và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư;
Quản lý công tác văn phòng, đối ngoại, công tác đoàn thể của Tập đoàn và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác kiểm toán, kiểm soát nội bộ;
Quản lý các hoạt động, lĩnh vực khác của Tập đoàn khi chưa phân giao cho các Phó tổng giám đốc.

Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban sau thuộc Tập đoàn:
Ban Quản lý các khách sạn;
Văn phòng Tập đoàn;
Ban Kiểm soát Nội bộ;

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động tại các Đơn vị thành viên:
Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort;
Công ty Cổ phần FLC Quynhon Golf & Resort;
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long;
Công ty Cổ phần FLC Travel;
Công ty TNHH MTV Quản lý Khách sạn và khu nghỉ dưỡng FLC;

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved