Ông LÊ THÀNH VINH
Ông Lê Thành Vinh, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved