ÔNG LÊ THÀNH VINH
Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Hoạch định và tổ chức thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn;
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
Định hướng, theo dõi, giám sát các công tác trên của các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác kinh doanh bất động sản;
Quản lý công tác xây dựng tại Tập đoàn hoặc những dự án xây dựng do Tập đoàn làm Chủ đầu tư; Thực hiện vai trò Chủ tịch Hội đồng;
Quản lý công tác nhân sự từ cấp: Phó trưởng phòng trở lên tại Tập đoàn;
Quản lý các hoạt động, lĩnh vực khác của Công ty chưa giao cho các Phó Tổng Giám đốc.

Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban sau thuộc Tập đoàn:
Ban Kinh doanh;
Ban Kinh doanh chiến lược.
Trực tiếp phụ trách và điều hành hoạt động của Hội đồng thẩm định thiết kế và Hội đồng xét thầu của Tập đoàn.
 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved