Ông Đỗ Như Tuấn
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế các công trình xây dựng do Tập đoàn và các đơn vị thành viên làm Chủ đầu tư, từ thiết kế ý tưởng tới thiết kế bản vẽ thi công;
Quản lý công tác xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.


Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị thành viên:
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (theo phân mảng hoạt động được HĐQT giao).
 

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved