Ông Đỗ Như Tuấn
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác thẩm định, lựa chọn, phê duyệt phương án thiết kế đến thiết kế cơ sở và thiết kế chi tiết;
Quản lý công tác xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị:
Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (theo phân mảng hoạt động được HĐQT giao)

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved