Ông ĐẶNG TẤT THẮNG

Ông Đặng Tất Thắng, Phó tổng giám đốc

Ông Đặng Tất Thắng phụ trách các lĩnh vực sau:
Quản lý công tác đầu tư các dự án bất động sản: lập kế hoạch, lựa chọn phương án đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý cho dự án, đại diện Tập đoàn trong mối quan hệ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương liên quan đến việc triển khai dự án;
Theo dõi, giám sát công tác đầu tư, công tác thẩm định, lựa chọn và phê duyệt phương án thiết kế, quy hoạch của các đơn vị con, đơn vị thành viên;
Quản lý công tác thi công xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý, điều hành Phòng/Ban:
Ban Đầu tư;
Ban Quản lý các dự án.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved