Ông ĐẶNG TẤT THẮNG
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác đầu tư của Công ty từ công tác lập kế hoạch, đề xuất phương án đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý cho các dự án đầu tư bất động sản;
Theo dõi, công tác thẩm định, lựa chọn phê duyệt phương án thiết kế đến bước thiết kế cơ sở;
Định hướng, theo dõi các hoạt động của các đơn vị thành viên trong lĩnh vực đầu tư;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Đầu tư;
Phòng Quản lý khối lượng xây dựng.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved