VŨ ĐẶNG HẢI YẾN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác pháp chế, áp dụng và thực thi chính sách pháp luật trong Tập đoàn;
Quản lý các công việc liên quan của tổ chức phát hành lại Ủy ban Chứng khoán và các Sở Giao dịch Chứng khoán.
Là người được được ủy quyền công bố thông tin.
Quản lý các công việc liên quan đến cổ đông;
Quản lý các hoạt động đào tạo nghề của Công ty và theo dõi các hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý lĩnh vực đầu tư vào hoạt động đào tạo nghề.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Ban Pháp chế.

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại thành phố Hồ Chí Minh

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved