VŨ ĐẶNG HẢI YẾN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác pháp chế, nghiên cứu và thực thi chính sách pháp luật trong Tập đoàn;
Quản lý các công việc liên quan của tổ chức phát hành tại Ủy ban chứng khoán và Sở giao dịch chứng khoán;
Là người được ủy quyền công bố thông tin;
Quản lý các công việc liên quan đến cổ đông;
Quản lý hoạt động kinh doanh nông nghiệp và đầu tư trong hoạt động nông nghiệp của Tập đoàn;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Ban Pháp chế.

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị:
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tại thành phố Hồ Chí Minh;
Công ty TNHH Hai thành viên FLC Lam Sơn;
Công ty Cổ phần Nông dược HAI (Theo Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nông dược HAI số 01/GUQ-CTHĐQT ngày 16/12/2017).

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved