VÕ THỊ THÙY DƯƠNG
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương (trừ cấp nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc) và theo dõi, định hướng hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị tại Tập đoàn:
Ban Nhân sự.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved