TRẦN THỊ MY LAN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực quốc tế, tư vấn du học;
Quản lý các hoạt động trong lĩnh vực thương mại và vận tải và lĩnh vực khác;
Quản lý các hoạt động du lịch, dịch vụ lữ hành của Công ty và theo dõi hoạt động này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý công tác văn phòng và công tác đối ngoại, công tác đoàn thể của Công ty và theo dõi các hoạt động này tại các công ty thành viên;
Thực hiện các công việc khác được Tổng Giám đốc phân công;

Trực tiếp quản lý, điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Văn phòng Tập đoàn.

Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động tại đơn vị thành viên:
Đại diện vốn và tham gia quản lý tại Công ty Cổ phần liên doanh đầu tư quốc tê KLF;
Công ty TNHH BOT khai thác và quản lý bãi biển FLC Sầm Sơn;
Công ty TNHH F PURA Việt Nam;
Công ty TNHH Thương mại và Nhân lực quốc tế FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved