Bà TRẦN THỊ MY LAN

Bà Trần Thị My Lan, Phó tổng giám đốc

Bà Trần Thị My Lan phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý hoạt động đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực quốc tế, tư vấn du học;
Quản lý hoạt động đào tạo nghề;
Quản lý các hoạt động đầu tư, phát triển liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp;
Quản lý các hoạt động trong thương mại và vận tải;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved