Bà HƯƠNG TRẦN KIỀU DUNG

Bà Hương Trần Kiều Dung, Tổng giám đốc
Quản lý điều hành chung toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn theo quyền hạn, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ của Tập đoàn.

Bà Hương Trần Kiều Dung phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

Công tác hoạch định và tổ chức thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển trong từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn;

Công tác xây dựng kế hoạch và đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh;

Quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn: Lập kế hoạch, phê duyệt phương án, ký kết các hợp đồng kinh doanh và triển khai thực hiện;

Theo dõi, giám sát các hoạt động kinh doanh khác của các đơn vị con, đơn vị thành viên;

Quản lý công tác đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tập đoàn và các dự án khác của Tập đoàn: phê duyệt kế hoạch, ngân sách, quyết định lựa chọn nhà cung cấp…;

Quản lý công tác pháp chế, nghiên cứu áp dụng và thực thi chính sách, pháp luật trong doanh nghiệp;

Quản lý công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương.

Quản lý công tác văn phòng của Tập đoàn và các đơn vị con, đơn vị thành viên;

Phụ trách công tác đoàn thể của Tập đoàn.

Quản lý các hoạt động, lĩnh vực khác của Tập đoàn chưa giao cho các Phó tổng giám đốc phụ trách.
 

Trực tiếp quản lý, điều hành các Phòng/Ban:

Ban Kinh doanh;

Ban Nhân sự;

Ban Pháp chế;

Văn phòng Tập đoàn.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved