Bà ĐÀM NGỌC BÍCH

ĐÀM NGỌC BÍCH
Phó tổng giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Lĩnh vực phụ trách:
Quản lý công tác tài chính của Tập đoàn;
Quản lý công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ;
Đại diện Công ty trong mối quan hệ với cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán và các cơ quan hữu quan khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
Quản lý công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương (trừ cấp nhân sự thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng Giám đốc phân công.

Phụ trách và trực tiếp chỉ đạo các Ban sau thuộc Tập đoàn:
Ban Tài chính Kế toán;
Ban Nhân sự;
Ban Kiểm soát Nội bộ;

Trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại các đơn vị thành viên:
Công ty Cổ phần hóa chất vật tư và khoa học kỹ thuật (CEMACO).

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved