Bà ĐÀM NGỌC BÍCH

Bà Đàm Ngọc Bích, Phó tổng giám đốc thường trực

Bà Đàm Ngọc Bích phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác tài chính doanh nghiệp: Huy động vốn, điều tiết và phân bổ cho các hoạt động của Tập đoàn, sắp xếp cấu trúc các khoản đầu tư…;
Quản lý công tác kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ: chỉ đạo, phân công nhân sự, theo dõi, giám sát công tác hạch toán kế toán; ký các chứng từ thu chi, hóa đơn và phiếu nhập xuất hàng…, đại diện Tập đoàn trong mối quan hệ với cơ quan thuế, đơn vị kiểm toán và các cơ quan hữu quan khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách;
Theo dõi, giám sát công tác kế toán, tài chính, kiểm toán, kiểm soát nội bộ của các đơn vị con, đơn vị thành viên;
Phụ trách Hội đồng nghiệm thu, thanh quyết toán và phụ trách công tác tổ chức giám sát chất lượng công trình;
Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo, kế hoạch hoạt động kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị con, đơn vị thành viên;
Phụ trách các hoạt động của chi nhánh Hồ Chí Minh;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý, điều hành các Phòng/Ban:
Ban Tài chính Kế toán;
Ban Kiểm soát Nội bộ;
Chi nhánh Hồ Chí Minh.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved