BÙI HẢI HUYỀN
Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
Quản lý công tác Truyền thông của Tập đoàn và theo dõi, định hướng hoạt động  này tại các đơn vị thành viên;
Quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh kỳ nghỉ do các đơn vị trực thuộc FLC thực hiện;
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc phân công.

Trực tiếp quản lý và điều hành các đơn vị sau tại Tập đoàn:
Ban Truyền thông;

Trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh tại Đơn vị:
Công ty TNHH  Kinh doanh Dịch vụ Nghỉ dưỡng FLC.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved