Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE)

Hiệp hội Các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam gọi tắt là Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, được thành lập theo Quyết định số 91/2003 QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ trên cơ sở chuyển từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI Club) thành tổ chức hiệp hội.

Hiện nay, VAFIE đang giữ vai trò tuyên truyền giáo dục về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; hỗ trợ tư vấn về các vấn đề liên quan tới đầu tư pháp lý, kinh tế, kỹ thuật …; cung cấp thông tin kinh tế, thị trường…; tổ chức các hội nghị, hội thảo để trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, khuyến khích hợp tác liên kết giữa các hội viên để cùng tồn tại và phát triển; tổ chức các lớp đào tạo; tổ chức thăm quan trong và ngoài nước; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các nghĩa vụ khác do Ban chấp hành đề ra,…

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved