Quỹ Tổ chức hợp tác đào tạo quốc tế Nhật Bản (JITCO)

JITCO được thành lập vào năm 1991. Chính sách cơ bản của JITCO là để hỗ trợ và góp phần thúc đẩy các hoạt động của hệ thống đào tạo nước ngoài tại Nhật Bản, như hướng dẫn, hỗ  trợ các cá nhân, tổ chức đang làm việc, học tập, đào tạo tại Nhật Bản thực hiện các quyền, nghĩa vụ khi sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của luật di trú, luật lao động và các quy định khác.

Ngoài ra, JITCO còn giám sát các tổ chức, triển khai đào tạo việc thực hiện các chương trình đào tạo của các tổ chức, cơ quan nước ngoài tại Nhật Bản, góp phần phát triển chất lượng nhân lực quốc tế được đào tạo tại Nhật Bản.

Copyright © 2013 FLC Group All right reserved